fbpx

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

Türkiye’ de kurulu ROYALCLASS TENTE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.“ ŞİRKET” olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’ nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, tarafınıza bildiririz. İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman; kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde ilgi metinleri her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Ayrıca KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin, yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için doğru ve güncel verilerinizi paylaşmanız gerekmektedir. Verilerinizde güncellemeyi gerektiren bir değişikliğin mevcut olması durumunda tarafımıza yazılı olarak bildiriniz.

İŞE ALIM SÜRECİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimiz iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları’nın aşağıdaki bilgilerini toplayabilecek ve işleyebilecektir:

1-Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, TC. Kimlik no.

2-İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi.

3-Aile ve Yakını Verisi Medeni hal, eşin adı ve soyadı, eşin çalışma durumu, eşin TC. Kimlik numarası, çocuk sayısı, çocukların yaş bilgileri, eşin ikametgah adresi, eşin telefon numarası, eşin mail adresi, öz, üvey, evlat edinilmiş nafakası sağlanılan çocuk.

3-Eğitim ve Kariyer Gelişim Verisi

Özgeçmiş, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, daha önceki iş tecrübesi (firma adı, görevi, çalıştığı süre, işten ayrıldığı tarih, son alınan net maaş, ayrılış nedeni), eğitim durumu, bilgisayar bilgisi(bildiği programlar, seviyesi),  sertifika ve diploma bilgileri, beceriler, aldığı kurslar, CV.

 4-Görsel ve İşitsel Veri Kamera kayıtları. (Şirket yerleşkesine yerleştirilen kameralar aracılığı ile fiziki iş başvurularında alınan kayıtlar.)

5-Özel Nitelikli Kişisel Veri

Şirket, başvuruda bulunan Çalışan Adayları’ndan özel nitelikli kişisel verilerini (örneğin, sabıka kaydı veya sağlık raporu) talep edebilir. 

6-Diğer

Ehliyet durumu, askerlik durumu, devam etmekte olan mahkeme durumu (Çalışan adayının belge ibraz etmesi talep edilmemektedir.) Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde edilen bilgiler veya Şirket tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, işe alım sürecinin yürütülebilmesi, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.       Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları’nın kişisel verileri aşağıdaki kapsamında toplanabilecek ve işlenebilecektir:

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

ÇALIŞAN ADAYLARI’NIN KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ İşe alım sürecinde Çalışan Adayları’nın kişisel verileri toplanma ve işlenme yöntemleri aşağıdaki gibidir;

İşe alım süreçleri boyunca Çalışan Adayları hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, Çalışan Adayı’nın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılır. 

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda, veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Çalışan Adayı’nın açık rızası yok ise aşağıdaki hallerin varlığı durumunda kişisel veriler üçüncü kişilere aktarabilir: ∙ Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, ∙ Çalışan Adayı’nın veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa; ∙ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise, ∙ Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, ∙ Kişisel veriler, Çalışan Adayı tarafından alenileştirilmiş ise, ∙ Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, ∙ Çalışan Adayı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise. Çalışan Adayı’nın özel nitelikli kişisel verileri aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilir. ∙ Çalışan Adayı’nın açık rızası var ise veya ∙ Çalışan Adayı’nın açık rızası yok ise; – Çalışan Adayı’nın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde, – Çalışan Adayı’nın sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenecek şekilde aktarılabilir.  

HAKLARINIZ KVKK’ nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.                    Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu şirketimizin  Aydınlar Neighborhood, Mermerciler St. No: 22/A Cekmekoy / İstanbul adresindeki Şirketimizin İdari birimine, yazılı olarak teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. 

VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ         ROYALCLASS TENTE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Address : Aydınlar Neighborhood, Mermerciler St. No: 22/A Cekmekoy / İstanbul           Telefon : 0(216) 461 72 78

 (Aşağıdaki boşluğa kendi el yazınızla “Okudum anladım. Kişisel verilerimin KVKK kapsamında işlenmesini kabul ediyorum” yazınız).

Çalışan Adayı                 AD :           SOYAD :                       TARİH : İMZA   :

en_US